สิทธิประโยชน์ที่ทหารพึงจะได้รับ
๑.อัตราเงินเดือน
๑.ทหารกองประจำการปีที่ ๑ พ ๑ ชั้น ๓,ชั้น ๑๖ ๑,๕๕๐. ๓,๔๙๐ บาท
๒.ทหารกองประจำการที่อยู่ในระหว่างการฝึก ผช.ครูฯ พ.๑ ชั้น ๑๗,ชั้น ๑๙ ๓,๙๖๐. ๔,๔๐๐. บาท
๓.ทหารกองประจำการที่อยู่ในระหว่างการฝึก สิบตรี,ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี พ.๑ ชั้น ๑๗,ชั้น ๒๐ ๓,๙๖๐. ๔,๔๐๐ บาท

เบี้ยเลี้ยง คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้เป็นค่าอาหารและสิ่งบำรุงความสุขประจำวันของทหารเบี้ยงเลี้ยงปกติคือ การปฎิบัติงานอยู่ในที่ตั้งปกติ คือ เกณฑ์จ่ายอัตราวันละ ๗๕บาท
ค่าอาหาร ๓๐ บาท
หักค่าข้าว ๑๘ บาท
หักค่าเชื้อเพลิง ๒ บาท
รวม ๕๐ บาท
จ่ายให้ทหาร ๒๕ บาท
๒.เงินฝากส่วนตัวทหาร
คือเงินที่ทางราชการหักจากเงินรายเดือนของทหาร เพื้อให้ฝากเก็บไว้ในลักษณะเป็นเงินออม
ตามอัตราดังต่อไปนี้ คือ
อัตราฝาก
ประเภท อัตราเงินหักฝาก/เดือน
ทหารปี ๑ ชั้น ๓ ๑๐ บาท
ทหารปี ๑ ชั้น ๑๖ ๑๐๐ บาท
ทหารปี ๒ ชั้น ๑๘ ๑๐๐ บาท
ผช.ครู ชั้น ๑๙ ๑๐๐ บาท
สิบตรี ชั้น ๒๐ ๑๐๐ บาท
๓.เครื่องแต่งกาย,เครื่องนอนและเครื่องสนาม
ทหารจะได้รับเครื่องนอนและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารทั่วไป ตามอัตราจ่ายสอบถาม
ผู้บังคับบัญชาระดับชั้น
๔.การเลี้ยงดู
หน่วยหรือกรมกองทหาร จะจัดให้มีการประกอบเลี้ยงแกทหารในหน่วยโดยหักเงินจากเบี้ยงเลี้ยง
เพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องกังวลกับเรื่องอาหารการกิน โดยจัดอาหารวันละ ๓ เวลา คือ มื้อเช้า
มื้อกลางวัน และมื้อเย็น
๕.การบันเทิง
หลังจากทำการฝึกมาอย่างเหน็ดเหนื่อยตามระยะเวลาอันสมควร ผู้บังคับบัญชาจะจัดให้มีมหรสพ
ให้ทหารชมเป็นครั้งคราว เช่น การฉายภาพยนต์ ดนตรี เป็นต้น
นอกจากนี้ตามกองร้อยจะจัดให้มีห้องนั่งเล่นอยู่ในกองร้อย ห้องนั้งเล่น อาจะมีเครื่องบันเทิงใจต่างๆ
เช่น หนังสือ,วิทยุ,โทรทัศน์ และเครื่องกีฬาในร่ม เป็นต้น
๖.การกีฬา
การกีฬานับว่าเป็นเครื่องส่งเสริมสุขภาพทหารให้มีร่างกายแข็งแรงในยามว่าง เช่น ฟุตบอล,ตะกร้อ,บาสเกตบอล และปิงปอง