ภารกิจ
ภารกิจทั่วไป

๑.ดำเนินการฝึกทหารกองประจำการเหล่าแพทย์ ของโรงพยาบาลและหน่วยต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบ
๒.จัดการรักษาการณ์ รักษาความสงบเรียบร้อย และบริการแรงงานให้กับหน่วยต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
๓.จัดที่ควบคุมดำเนินการควบคุมผู้ต้องหา ผู้ต้องโทษของโรงพยาบาลและหน่วยของหน่วยต่าง ๆ ที่ส่งมารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งให้การรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ต่อผู้ต้องหา หรือผู้ต้องโทษซึ่งป่วยเจ็บ และควบคุมผู้ต้องหาไปศาลหรือไปรับการสอบสวน
๔.จัดที่พักคอยและส่งกลับรับปกครองดูแลและให้การบริการแก่ทหารพักฟื้นในเขตของโรงพยาบาล และเตรียมการส่งกลับหน่วยต้นสังกัด


ภารกิจเฉพาะ

๑.ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
๑.๑ เป็นพลเปล ๑.๒ ขึ้นทำงานบนหอผู้ป่วย
๒.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา


กองบังคับกองร้อย

หน้าที่
- ปกครองบังคับบัญชา
- งานสารบรรณ
- ธุรการ กำลังพล
- การฝึก – ศึกษา
- สวัสดิการ – การเงิน


หมวดเสนารักษ์
ภารกิจของหมวดเสนารักษ์
-ดำเนินการปกครองบังคับบัญชา กำลังพลที่ได้รับมอบ
-ดำเนินการบริการกำลังพลแก่หน่วยขึ้นตรงของ โรงพยาบาล รวมทั้งการปฏิบัติประจำ และเป็นครั้งคราวตามคำสั่ง
-จัดให้มีการรักษาการณ์ รปภ.ภายใน รพ. และภายในหน่วยตามที่ได้รับมอบ
-ควบคุมการกำกับการดูแลกำลังพลเกี่ยวกับระเบียบ วินัย กฏข้องบังคับ รวมทั้งการสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับมอบ
-เสนอแนะการปฏิบัติ ต่อผู้บังคับบัญชา หนทางปฏิบัติภารกิจ
-ปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หมวดฝึกทหารใหม่
หน้าที่
-เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชากำลังพลใน มว.ฝึก ที่ได้รับมอบ
-ดำเนินการฝึก สอบ อบรม หลักสูตรต่าง ๆ ตามคำสั่งและควบคุมกำกับการดูแลการฝึก การสอบ อบรม ให้เป็นไปตามตารางของคำสั่ง
-รายงานผลการฝึก การตรวจสอบ ตามที่หน่วยเหนือกำหนด


หมวดที่พักคอยและส่งกลับ
หน้าที่
-ปกครองดูแลผู้ป่วยเจ็บ และกำลังพลใน หมวดที่พักคอยและส่งกลับ
-ดำเนินการรับผู้ป่วยเจ็บ เพื่อให้การรักษาพยาบาล ตามคำสั่งของแพทย์
-ดำเนินการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บเมื่อหาย ทุเลา หรือปลดพิการตามคำสั่ง


หมวดที่ควบคุม
หน้าที่
- ดำเนินการควบคุมผู้ต้องหา หรือผู้ต้องโทษ ของ รพ. และหน่วยงานต่างๆของ พบ. ตลอดจนผู้ป่วยเจ็บของหน่วยต่างๆที่ส่งมารับการรักษาพยาบาลใน รพ.
-ให้การรักษาพยาบาลผู้ต้องหาหรือผู้ต้องโทษที่ป่วยเจ็บตามคำสั่งแพทย์
-ควบคุมผู้ต้องหาหรือผู้ต้องโทษ ไปศาลหรือไปรับการสอบสวน
-ทำการอบรมจิตใจของผู้ต้องหาหรือผู้ต้องโทษ ให้กลับประพฤติตนเป็นคนดี
-ป้องกันผู้ต้องหา ผู้ต้องโทษหลบหนีทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ตอนสูทกรรม
หน้าที่
-จัดทำรายการอาหารประจำวัน
-เสนอความต้องการจัดซื้อและเชื้อเพลิง
-กำกับดูแลการประกอบเลี้ยงและเลี้ยงดู