ความเป็นมาของกองร้อยพลเสนารักษ์  เริ่มสร้างขึ้นภายหลังที่มีการสร้างโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เมื่อ  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๔๙๕  ซึ่งกองร้อยพลเสนารักษ์เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและปี  พ.ศ. ๒๕๐๓  ได้สร้างอาคารโรงไม้จำนวน  ๒  หลัง  สำหรับให้ทหารกองประจำการใช้เป็นอาคารโรงนอนทหาร  แล้วในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ได้สร้างอาคารคอนกรีตเพิ่มขึ้นอีก   ๒   หลัง    พร้อมกับอาคารโรงประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงทหาร   กองร้อยพลเสนารักษ์  ประกอบด้วย  หมวดฝึกทหารใหม่,  หมวดสูทกรรม,   หมวดเสนารักษ์ที่  ๑  และ  ๒,  หมวดที่ควบคุม,  หมวดที่พักคอยและส่งกลับ

รายนามผู้บังคับหน่วยและห้วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบัน

๑.      ร.อ.    เที่ยง                ผลขวัญ
๒.      ร.อ.    แรม                 มีบุญญา
๓.      ร.อ.    เยื้อน               มานิตยกุล
๔.      ร.อ.    นรา                 ตราชูกุล
๕.      พ.ต.  ชั้น                   โภคะสุวรรณณา
๖.      พ.ต.  ยนต์                 นุชประภา
๗.      พ.ต.  ธนู                   สร้อยทอง
๘.      พ.ต.  ทรง                 เกษรบัว               ( พ.ศ. ๒๕๒๔ – พ.ศ. ๒๕๒๘ )
๙.      พ.ต.  ถาวร                ชูรัตน์                   ( พ.ศ. ๒๕๒๘ – พ.ศ. ๒๕๓๒ )
๑๐.   พ.ต.  ผจญ                 เหมะ                    ( พ.ศ. ๒๕๓๒ – พ.ศ. ๒๕๓๓ )
๑๑.   พ.ต.  ศักดา                งิ้วราย                  ( พ.ศ. ๒๕๓๓ – พ.ศ. ๒๕๓๖ )
๑๒.   พ.ต.  บุญมี                คงเทียน               ( พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๓๗ )
๑๓.   พ.ต.  ถวัลย์                ติบรรณ์                ( พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๓๙ )
๑๔.   พ.ต.  สำรวย               ดอนมูลไพร        ( พ.ศ. ๒๕๓๙ – พ.ศ. ๒๕๔๕ )
๑๕.   พ.ต.  ชาญชัย             เพชรดี                ( พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๔๗ )
๑๖.   พ.ต.  สามารถ             อาจหาญ            ( พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๕๒ )
๑๗.   พ.ต.  กรรัตน์               แก้วประไพ         ( พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน    )