ผลการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือน ( ต.ค. ๕๒ – มี.ค.๕๓ )
หน่วย ร้อย.พล.สร.รพ.รร.๖

๑. การฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี ๕๒/๒ ๑ – ๓๐ ต.ค. ๕๒ ระยะเวลา ๔ สัปดาห์
๒. การฝึกยิงปืนครูด้วยกระสุนจริง ๒๑ ต.ค.๕๒ ณ สนามฝึกยิงปืน ร.๑๑ รอ.
๓. พิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๕๐/๒ ๓๐ ต.ค.๕๒
๔. การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๕๒/๒ ๑ พ.ย.๕๒ – ๑๑ ม.ค.๕๓ ระยะเวลา ๑๐ สัปดาห์
๕. พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๕๒/๒ ๘ ธ.ค.๕๒
๖. การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงทหารใหม่รุ่นปั ๕๒/๒ ๒๐ – ๒๑ ธ.ค.๕๒ ณ สนามฝึกยิงปืน ร.๑๑ รอ.
๗. การฝึกเดินทางไกลและพักแรมนอกที่ตั้ง พิ้นที่ อ.ลาดบัวหลวง จว.ปทุมธานี ๒๓ – ๒๕ ธ.ค.๕๒
๘. การฝึกทดสอบกำลังใจทหารใหม่รุ่นปี ๕๒/๒ ๒๗ ธ.ค.๕๒ (กระโดหอสูง ๓๔ ฟุต ร้อย.ลว.ไกล ที่ ๑)
๙. การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์ระยะเวลา ๘ สัปดาห์ ๒๐ ม.ค.๕๓ - ๑๒ มี.ค.๕๓
๑๐. พิธีรับมอบเครื่องแบบฝึกลายพรางดิจิตอล จาก ผอ.รพ.รร.๖ ๔ ก.พ.๕๓
๑๑. การอบรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการบริการ ๘ – ๑๒ ก.พ.๕๓
๑๒. การอบรมการระวังปัองกันโรคเอดส์ ๒๓ ก.พ.๕๓
๑๓. การอบรมการป้องกันโรคลมร้อน ๒๖ ก.พ.๕๓
๑๔. การฝึกตามหน้าที่เหล่าแพทย์ และ พักแรมนอกที่ตั้ง อ.กำแพงแสน จว.นครปฐม ๑๖ – ๒๑ ก.พ.๕๓
๑๕. การฝึก สิบตรีกองประจำการ ๒ มี.ค.๕๓ – ๓๐ เม.ย.๕๓
๑๖. การยิงปืนสิบตรีกองประจำการ ณ สนามฝึกยิงปิน พล.ปตอ. ๘ เม.ย.๕๓
๑๗.การฝีกวิชาชีพพลทหารกองประจำการ ๒๒ – ๒๖ มี.ค.๕๓
๑๘.การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ทุกวันอังคารที่ ๒ ของเดือน
๑๙. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ความไม่สงบ จากการชุมนุม ตั้งแต่ ๑๒ มี.ค.๕๓ – ๒๘ พ.ค.๕๓