๓๐ ส.ค. ๕๓ ขอให้ทหารมารับเบี้ยงเลี้ยงตกค้างได้ทุกวันพุธ...โดย จ่ากองร้อย